Info-Huset

Drømmen om et infohus

Vores Wanna-Bee infohus er kulminationen på en længe næret drøm om et hus, som kunne rumme hele skoleklasser og andre større grupper, når de besøger os i vores fantastiske skolebigård. I det hele taget er skolebigården en lykkelig historie, som er resultatet af mange tilfældigheder.

Deponipladsen i Styding

Området som skolebigården ligger i, var tidligere en såkaldt kontrolleret losseplads, som i starten af 1980’erne, blev etableret i en gammel grusgrav. Der blev i bunden af grusgraven udlagt en plastmembran til opsamling af det regnvand der vil trænge ned gennem affaldet.

 I starten blev der deponeret en del organisk husholdningsaffald, dette affald udvikler metangas ved nedbrydningen, gassen pumpes nu op og bliver lavet til el som leveres til elnettet.

I forbindelse med driften af lossepladsen blev det bygget en mandskabsbygning, som indeholdt et vejekontor, et frokostrum, et omklædning- og baderum samt et lille tekøkken.

Lossepladsen var i drift fra midten af 1980’erne til starten af det nye årtusinde, herefter henlå pladsen blot som et ca. 15 Ha stort grønt område, hvor der blev produceret El vha. den butangas som til stadighed blev genereret af det organiske materiale som var deponeret her.

En gammel drøm

Ønsket om en skolebigård havde jævnligt været oppe på generalforsamlingerne i Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn; men var hver gang blevet nedstemt idet medlemmerne synes at det var bedre at lave såkaldte ”Åben bigård” hos hinanden.

Den 25. november, 1997, skete det imidlertid noget som ændrede på denne beslutning. Et mangeårigt medlem, Christian Erlang, afgik ved døden. Chr. Erlang efterlod ved sin død et testamente, hvor han testamenterede kr. 100.000, – til foreningen. Chr. Erlang var imidlertid en besindig mand, idet han i sit testamente havde bestemt, at man de første 10 år, kun måtte anvende renterne fra arven. Efter 10 år måtte man bruge hele arven. Chr. Erlangs mindefond var bestemt til at hjælpe nybegyndere i biavl.

Da de 10 år var gået, startede debatten om etablering af en skolebigård atter; men det lykkedes aldrig, for alvor at blive enige.

Sammenlægningen

I 2008 skete det imidlertid noget som løste problemet. Vojens og Omegns Biavlerforening kunne ikke finde medlemmer til en ny bestyrelse og da den siddende bestyrelse ikke ønskede at fortsætte, blev resultatet at man nedlagde foreningen og samtidig besluttede man at overføre foreningens medlemmer, formue og den skolebigård som man havde etableret i Skrydstrup, til Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn. Man havde i en årrække haft et samarbejde i de 2 foreninger, så medlemmerne kendte hinanden.

Skolebigården var beliggende i et læbælte bag Vojens Speedway-center. Her havde man lavet et samarbejde med Ole Olsen og fået etableret en forsyning med vand og El, således at man kunne drive en skolebigård.

Skolebigårdens mødelokale var etableret i en tidligere mandskabsvogn, som blev klodset op og i en årrække fungerede som mødelokale, slynge og materialer rum. Foran vognen blev der dog med årene etableret en stor terrasse hvor de fleste af sommermøderne kunne foregå.

Adgangsvejen til skolebigården var imidlertid lidt besværlig, idet man skulle af en såkaldt redningsvej som var smal og kunne være vanskelig at finde for gæster.

Efter nogen utilfredshed med dette, begyndte man at kigge sig om efter en anden mulighed for at etablere en skolebigård.

En ny mulighed?

En af foreningens medlemmer kørte ofte ad Ribevej når han kørte til møder i skolebigården. Undervejs kørte han forbi “den gamle losseplads” i Styding og han undrede sig over, hvad der egentlig skete på området. Der lå en fin bygning, som tidligere havde været anvendt som mandskabsbygning og vejekontor i forbindelse med driften af den kontrollerede losseplads, som havde været i drift der for mange år siden. Nu så det ikke ud som om, der var den store aktivitet på pladsen længere. Nu opstod der en ide, kunne vi mon få lov til at flytte vores skolebigård til det område?

Vi blev enige om at det måtte være kommunen som ejede området og der blev sendt en forespørgsel til én af de politikere vi kendte i kommunen.

Det viste sig imidlertid at det var Affaldsregion Nord der var ejer og administrator af området og man henvendte sig derfor til dem, med en forespørgsel om mulighed for at etablere en skolebigård på deres område.

Hos ledelsen af Affaldsregion Nord mødte vi stor velvilje og efter et møde med deres produktionschef, blev der lavet en lejeaftale for området og til at bruge den tidligere mandsskabsbygning.

Den nye skolebigård

Bygningen var ideel til formålet idet den jo som tidligere nævnt indeholdt et omklædnings- og baderum, et lille tekøkken, et vejekontor samt en frokoststue. Baderummet er med vinylbelægning, altså ideelt som slyngrum, køkkenet giver mulighed for at lave kaffe til møderne og frokoststuen kunne anvendes til bestyrelsesmøder.

Sammen med mandskabsvognen fra den “gamle” skolebigård som nu kunne anvendes til materielopbevaring og til klargøring at rammer m.m. var det en ideel løsning.

Skolebigården fra Skrydstrup blev i løbet af foråret 2013 flyttet til den nye adresse på Ribevej i Styding.

Vojens og Omegns Biavlerforening havde tidligere etableret et samarbejde med kommunernes folkeskoler om besøg i skolebigården. Her kunne eleverne få lejlighed til at se bierne og lære mere om deres fantastiske liv. Dette samarbejde blev naturligvis fortsat i den nye skolebigård i Styding.

Drømmen lever fortsat

I tidens løb talte vi mange gange om, at det ville være dejligt hvis vi havde muligheden for at have en hel skoleklasse indendørs i et undervisningslokale hvor der vha. moderne Av-midler var muligt at give eleverne en introduktion til livet i bifamilierne inden vi tog bidragten på, for at se til bierne i bistaderne i bigården. Vi var jo desuden meget afhængige af vejret, blev det voldsomt regnvejr havde vi kun terrassen foran mandskabsvognen at krybe i ly under.

Resultatet af flere års snak blev at bestyrelsen fremsatte et forslag til generalforsamlingen om at man kunne anvende kr. 30.000, – til at få lavet en tegning og en projektbeskrivelse til et nyt lokale, som kunne anvendes til dette formål.

Projektet blev en tilbygning til den nuværende mandskabsbygning på 100 kvm med handicap­adgang og samtidig en ombygning af de nuværende 2 toiletter til et handicaptoilet med en rampe, således at man kunne køre ind til både toilet og mødelokale i en kørestol. Herefter gik vi i gang med at indhente tilbud på vores nye hus.

CORONA-pandemien

Priserne på den tilbudte bygning og ombygningen af toiletterne lød på ca. kr. 1,2 mio. og arbejdet med at skaffe de nødvendige midler startede med en masse ansøgninger til diverse fonde. Da vi modtog de førtes tilsagn om fondsmidler fra den lokale LAG-fond stødte projektet desværre ind i en Corona-epidemien, som medførte at materialepriserne til byggeriet steg voldsomt. Det betød at byggeriet ville blive mindst 35% dyrere end de tilbud vi havde brugt i vores ansøgning.

Efter nogen overvejelse blev det besluttet at re-designe byggeriet til et projekt som kunne holdes indenfor det oprindelige budget.

Efter næste 3 års arbejde, lykkedes det at skaffe de nødvendige 

Drømmen går i opfyldelse

D. 17. juni, 2022 kunne man efter godt og vel 2 års arbejde indvie det nye Wanna-Bee infohus med omkring 50 medlemmer og gæster.

Det bliver fantastisk at tage imod de første gæster (skoleklasser, foreninger eller andre interesserede) i vore nye fantastiske hus.

Projektet er gennemført med fondsmidler fra LAG, Norlys Vækstpulje, Friluftsrådet, Lokale og anlægsfonden og ikke mindst med den nødvendige startkapital fra Chr. Erlangs Mindefond.

Tak til alle som har støttet vort projekt!

Lokale og Anlægsfonden